Regulamin uzupełniający
1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników
oraz klientów obiektu, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na
terenie obiektu.
2. Obsługa Klubu zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania
rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom niezbędnych
środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz
udzielenia wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu siłowni.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zapoznania się i
stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść
jest dostępna w recepcji Klubu.
4. Maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczeniach na terenie obiektu wynosi 250 osób
zgodnie z Rozporządzeniem. Klub jednak ma prawo wyznaczyć swoje standardy zmniejszające
ilość osób dla zachowania komfortu ćwiczących. Jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą zostać
wprowadzone zapisy na najbardziej oblegane godziny, co będzie podane do wiadomości z
odpowiednim wyprzedzeniem.
5. W obiekcie mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z
usług nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w
ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego
przy wejściu do Klubu. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby
uprawiające aktywność fizyczną w czasie jej wykonywania.
6. Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj. starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania
informacji o liczbie osób korzystających z obiektu w danym czasie oraz ustalenia z personelem i
wyboru najmniej popularnych godzin celem zwiększenia bezpieczeństwa.
7. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej dwóch metrów pomiędzy osobami ćwiczącymi.
Obsługa zobowiązuje się do ustawienia sprzętu zgodnie z zasadą zachowania odległości co
najmniej 1,5m od poszczególnych stanowisk. W związku z tym niektóre sprzęty/maszyny mogą
zostać czasowo wyłączone z użytkowania.
8. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:
-dezynfekcji rąk przy wejściu na obiekt i po wyjściu z toalety
-posiadania zmiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń
-dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu
9. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 7 mogą zostać wyproszone z sali
treningowej.
10. Zgodnie z Rozporządzeniem ustala się przerwę techniczną minimum co 90 minut celem
dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń.
11. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum
przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie
w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Klubu działają bez ograniczeń I
będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS.
12. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach
gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.